Misc. fixes
[wimlib] / src / encoding.c
2013-03-21 Eric BiggersMisc. fixes
2013-03-21 Eric BiggersFix glob()
2013-03-21 Eric BiggersUpdate docs
2013-03-20 Eric BiggersFixes
2013-03-20 Eric BiggersFix utf16le_strlen() and recursive error messages
2013-03-20 Eric BiggersCharacter encoding changes (IN PROGRESS)
2013-03-20 Eric BiggersImprove char encoding support (IN PROGRESS)
2013-03-17 Eric BiggersWindows native build
2013-03-05 Eric BiggersFix copyright notices
2013-03-05 Eric BiggersAdd 2013 to copyright notices
2013-03-03 Eric BiggersAdd wimlib_global_{init,cleanup}()
2012-12-19 Eric Biggersutf8_to_utf16(), utf16_to_utf8() changes